Навигация по сайту

Популярные статьи

REGIONS.RU — новости Федерации | Изменения в избирательном законодательстве происходят, но в направлении, которое отдаляет нас от демократии


Участковые избирательные комиссии начали подготовку к выборам в Югре
Жителей Югры ожидает самая масштабная с 2013 года избирательная кампания в городских и сельских поселениях, а так же выборы губернатора Тюменской области. Информацию о подготовке к выборам озвучили на

Виды избирательного права, виды источников
Понятие избирательная система характерно, прежде всего, для демократического режима государственного устройства. В различных странах с таким режимом система выборов устроена, имеет различную структуру

Я будущий избиратель
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК Сочинение «Я – будущий избиратель»

Порядок выборов депутатов Государственной Думы
  В соответствии с Конституцией РФ (ст. 95, 96, 97) Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 4 года. Порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается федеральным

Подсчет голосов
Процесс подсчета голосов избирателей регламентируется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (статья 68). За нарушение правил подсчета

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

2.8. вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней
2.8. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней Перед вскрытием стационарных ящиков для голосования председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете

Избирательные цензы
Избирательные цензы – это установленные законом условия, которым должен соответствовать гражданин, чтобы обладать избирательным правом. Избирательные цензы есть как для активного, так и для пассивного

Я - Избиратель
Я - ИЗБИРАТЕЛЬ. Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. С. Смайлс, писатель. Я - будущий

Облако меток

Главная Новости

Договір оренди нежитлового приміщення

Опубликовано: 01.09.2018

видео Договір оренди нежитлового приміщення

Адвокатські історії "Договір оренди житла"

Місто ____________________________ області першого грудня дві тисячі п’ятого року.Ми: з однієї сторони — я, ______________ПІБ (ідентифікаційний номер за ДРФО _____________), проживаю у місті АДРЕСА_1, як фізична особа та як фізична особа-підприємець,свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ____________ видане ___________державною адміністрацією ____________ області від 20.07.1998 року, свідоцтво про сплату єдиного податку В№__________ виданого _________________відділенням __________ДПІ у _________області __ ________ ______ року, іменована далі як "ОРЕНДОДАВЕЦЬ", та з другої сторони - я, фізична особа-підприємець, ______________ПІБ( ідентифікаційний номер за ДРФО _______________), проживаю в АДРЕСА_2, свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи виданого _________________ райдержадміністрацією N_________від __ ________ ______р. свідоцтво про сплату єдиного податку серія В№________ виданого ________________відділенням ______________ДПІ у _____________обл. __ ________ ______ року, іменована далі як "ОРЕНДАТОР", що разом іменуємося як "СТОРОНИ", попередньо ознайомлені нотаріусом загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, уклали цей договір про таке:


Про стягнення заборгованості за договором оренди нежитлового приміщення

1. Предмет договору

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ _______________ПІБ передає, а ОРЕНДАТОР приймає в тимчасове платне користування (в оренду) для здійснення підприємницької діяльності (а саме — для розміщення магазину, офісного приміщення, салону мобільного зв’язку «Київстар», кредитної спілки та пункту обміну валюти ) торговий зал, котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.


Федерація Профспілок відмовляється продовжити оренду приміщення мітингувальникам

1.2. Торговий зал, який предметом цього договору, належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві приватної власності на підставі договору дарування 24/100 (двадцять чотири сотих) частини житлового будинку з вбудованим приміщенням магазину посвідченого ПІБ___________, приватним нотаріусом ____________ районного нотаріального округу за №_____ від __ ________ ______ року. Право власності на об'єкт нерухомості зареєстровано за ОРЕНДОДАВЦЕМ у __________ Державному Бюро Технічної Інвентаризації __ ________ ______ року, про що здійснено запис у реєстрову книгу № 1 під реєстровим № 19.

1.3. Житловий будинок з вбудованим приміщенням магазину розташований на земельній ділянці площею 1470 (одна тисяча чотириста сімдесят) квадратних метрів, згідно рішення виконкому ___________ міської ради №9 від __ ________ ______ року.

1.4. За даними правовстановлюючого документа та витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого ________________державним бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від __ ________ ______ року за № ___________, реєстраційний номер __________________, загальна площа торгового залу 1-1, котрий розташований на першому поверсі будівлі (в літері А) становить 91,5 (дев’яносто одна ціла і п’ять десятих) квадратних метрів загальною вартістю 39788 (тридцять дев’ять сімсот вісімдесят вісім ) грн.

1.5. Згідно договору дарування посвідченого ______________ПІБ, приватним нотаріусом _____________ районного нотаріального округу за р№____________ від __ ________ ______ року та поверхового плану ОРЕНДАТОРУ в тимчасове платне користування надається : в житловому будинку з вбудованими приміщеннями магазину літера А: торговий зал 1-1.

2. Строк договору

2.1. Цей договір оренди нежитлового приміщення укладається СТОРОНАМИ на дванадцять місяців.

2.2. Сторони домовилися, що строк обов’язкового продовження після спливу строку вказаному в п 2.1. цього договору складає двадцять чотири місяці.

2.2.Якщо обидві сторони в строк один місяць після закінчення строку вказаного у п. 2.2. цього договору прийдуть до згоди його продовжити, то даний договір продовжується на термін одного року. Ці наміри обидві сторони фіксують у протоколі узгодження, що буде являтися невід’ємною частиною даного договору.

2.3. Термін оренди може бути скорочений лише за письмовою згодою сторін. Якщо ініціатором цього буде ОРЕНДАТОР, то сплачена на перед орендна плата не повертається.

2.4.ОРЕНДАТОР, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди, після спливу строку договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк.

2.5.Передавання ОРЕНДАТОРЕМ предмету договору у користування іншій особі (суборенду) можливо за письмовою згодою ОРЕНДОДАВЦЯ.

2.6.У разі відчуження ОРЕНДОДАВЦЕМ переданого в оренду за цим договором об'єкта нерухомості договір зберігає свою чинність, а до нового власника переходять як права, так і обов'язки ОРЕНДОДАВЦЯ.

3. Плата за договором

3.1. Плата за користування ОРЕНДАТОРОМ предметом договору встановлена сторонами у сумі, що еквівалентна 1000 (одна тисяча) доларів США за курсом встановленим Національним Банком України, які ОРЕНДАТОР зобов'язується сплачувати готівкою або шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок, або пластикову картку ОРЕНДОДАВЦЯ, щомісячно не пізніше п’ятого числа кожного звітного місяця.

3.2. ОРЕНДАТОР зобов’язаний протягом трьох днів з моменту прийняття предмету договору перерахувати орендну плату за перший та останній місяць дії договору авансом.

3.3. ОРЕНДАТОР також несе всі витрати з утримання та експлуатації нерухомості, сплачує належні платежі та збори (в тому числі послуги з газо-, водо-, енергопостачання, послуги за користування телефонним зв'язком і таке інше).

3.4. Послуги, які не можна обліковувати за лічильником обраховуються розрахунковим методом і сплачуються згідно акту між співкористувачами цієї послуги.

3.5. ОРЕНДАТОР зобов’язаний застрахувати предмет договору на термін даного договору щодо усіх звичайно прийнятих ризиків.

4. Передання майна ОРЕНДАТОРУ. Повернення майна ОРЕНДОДАВЦЮ

4.1. Передання та повернення предмету договору, здійснюється двосторонньою комісією, що складається із представників сторін.

4.2. Передання предмета договору оренди здійснюється ОРЕНДОДАВЦЕМ не пізніше трьох календарних днів після підписання цього договору за відповідним актом, скріпленим підписами учасників комісії. ОРЕНДОДАВЕЦЬ повинен протягом цього строку звільнити предмет договору та підготувати його до передачі ОРЕДАТОРУ.

4.3. Якщо ОРЕНДОДАВЕЦЬ в зазначений строк не передає ОРЕНДАТОРЕВІ майно, ОРЕНДАТОР за своїм вибором може: — вимагати від ОРЕНДОДАВЦЯ передання майна або відшкодування збитків.

4.4. Об’єкт оренди вважається переданим з моменту підписання акту здачі-приймання.

4.5. Повернення майна після закінчення строку дії договору оренди здійснюється двосторонньою комісією, що призначається протягом трьох днів.

4.6. Протягом строку зазначеному в п.4.6. цього договору ОРЕНДАТОР зобов’язаний виїхати з об’єкта договору та підготувати його до передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.

4.7. Предмет договору повинен бути переданий ОРЕНДАТОРОМ та прийнятий ОРЕНДОДАВЦЕМ протягом п’яти днів з моменту початку роботи двосторонньої комісії.

4.8. Передача предмету договору оформляється актом прийому-передачі, скріпленим підписами учасників двосторонньої комісії, в тому ж самому технічному стані у якому ОРЕНДАТОР прийняв предмет договору, або за бажанням ОРЕНДАТОРА та за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ шляхом перерахування на рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ, або виплати готівкою коштів на відновлювані роботи згідно узгодженого обома сторонами кошторису по предмету договору.

4.9. Здійснені ОРЕНДАТОРОМ відокремлювані поліпшення предмету договору, є власністю ОРЕНДАТОРА.

4.10. Предмет договору вважається фактично переданим з моменту підписання акту здачі-приймання.

5. Гарантії та взаємні ствердження сторін

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за цим договором: — стверджує, що:

• нерухомість, яка є предметом договору, на момент його укладання нікому іншому не продано, не подаровано, як внесок до статутного фонду (капіталу) не передано, не відчужено іншим способом, не заставлено, під податковою заставою, в спорі і під забороною (арештом) не перебуває, в управління зазначена нерухомість не передавалась; речових прав щодо відчужуваної нерухомості у третіх осіб (в тому числі права володіння, сервітуту за відповідними договорами, рішеннями суду тощо), а також будь-яких інших обтяжень (обмежень) немає, що підтверджується довідкою № від .__ ________ ______р. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № від .__ ________ ______р., Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об‘єктів нерухомого майна № від .__ ________ ______р.;

— гарантує, що:

• здійснить передачу зазначеної у договорі нерухомості у передбачені у п. 4.2. договору строки;

• не чинитиме перешкод щодо цільового користування зазначеною не рухомістю;

• негайно повідомить ОРЕНДАТОРА про права третіх осіб, якщо такі виникнуть протягом дії договору оренди;

• погоджуватиме питання передачі нерухомості ОРЕНДАТОРОМ у суборенду третім особам;

• при необхідності здійснення капітального ремонту проведе його у розумний строк;

• прихованих недоліків, які відомі ОРЕНДОДАВЦЮ та про які свідомо не був попереджений ОРЕНДАТОР, нерухомість не має;

• обставини, які б перешкоджали вчиненню правочину та які б замовчувалися ОРЕНДОДАВЦЕМ, не існують.

5.2. ОРЕНДАТОР за цим договором: — стверджує, що:

• нежиле приміщення, яке передаватиметься за цим договором, оглянуто до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали його використанню за призначенням та про які ОРЕНДАТОР хотів би зазначити у договорі, на момент огляду виявлено не було;

— гарантує, що:

• не чинитиме перешкод щодо можливості огляду ОРЕНДОДАВЦЕМ приміщення та порядку використання об’єкту, переданого в оренду;

• здійснюватиме оплату за договором у передбачені у п. 3.1 договору строки;

• користуватиметься переданим йому майном (нерухомістю) за цільовим призначенням;

• здійснюватиме прибирання прилеглої території (тротуару) орендуємого приміщення;

• не допускатиме погіршення технічного стану нерухомості;

• за свій рахунок проводитиме поточний ремонт приміщення, якщо виникатиме така потреба;

• своїми коштами та за свій рахунок усуне погіршення стану нерухомості, якщо це погіршення відбулося з його, ОРЕНДАТОРА, вини;

• не здійснюватиме ніяких перебудов, що погіршували би технічний стан предмету договору без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ;

• узгоджуватиме з ОРЕНДОДАВЦЕМ питання передачі нерухомості у суборенду третім особам.

5.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ та ОРЕНДАТОР взаємно стверджують один одному та повідомляють усіх зацікавлених у тому осіб, що:

— у момент укладання цього договору вони усвідомлювали(і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;

— їхні дії здійснюються у межах їх повноважень;

— розуміють природу цього правочину, свої права та обов'язки за цим договором;

— при узгодженні умов договору та укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними як учасниками правочину;

— договір укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

— договір укладається на вигідних для учасників правочину умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

— правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

— цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним).

6. Права та обов’язки ОРЕНДОДАВЦЯ.

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право здійснювати перевірку використання ОРЕНДАТОРОМ предмету договору відповідно до умов договору .

6.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за даним договором втрачає право розпорядження предметом договору, на термін оренди без письмової згоди ОРЕНДАТОРА, крім випадків коли ОРЕНДАТОР має бажання здійснити перебудови, перепланування, добудови та здати предмет договору в суборенду третім особам.

7.Права та обов’язки ОРЕНДАТОРА.

7.1.ОРЕНДАР зобов’язується:

- використовувати предмет договору за цільовим призначенням відповідно до умов договору;

- своєчасно здійснювати орендні платежі;

- нести всі витрати з експлуатації предмету договору;

- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт предмету договору;

- не здійснювати без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ перебудову, перепланування, добудову предмету договору;

- підтримувати прилеглу територію(тротуар) до предмету договору в належному санітарному стані;

- за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій предмету договору;

- застрахувати предмет договору на термін оренди щодо усій звичайно прийнятих ризиків;

- не чинити перешкод щодо огляду ОРЕНДОДАВЦЕМ приміщення та порядку використання об’єкту, переданого в оренду;

- нести інші обов’язки як користувач об’єкту оренди згідно діючого законодавства;

- повернути предмет договору у такому ж стані, в якому він знаходився до початку оренди.

7.2.ОРЕНДАР має право:

- обладнати предмет договору на власний розсуд;

- упорядкувати прилеглу територію (тротуар) на власний розсуд;

- здавати предмет договору у суборенду третім особам за письмовою згодою ОРЕНДОДАВЦЯ.

7.3.ОРЕНДАР самостійно від власного імені укладає договори щодо надання комунальних послуг у повному обсязі за предмет договору із спеціалізованими організаціями.

8.Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по договору, якщо це невиконання відбулося за обставин, які виникли після укладання цього договору внаслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні попередити прийнятими заходами (повінь, землетрус, осідання грунту та інші явища природи, а також війна або військові дії), які призвели до неможливості виконання даного договору .

9.Відповідальність сторін

9.1.ОРЕНДАР несе наступну відповідальність:

- у випадку прострочення по сплаті орендної плати нараховується пеня в розмірі 0,1 % від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання предмету договору штраф в розмірі 10% (десять відсотків) від суми орендної плати;

- за передачу предмету договору або його частини в суборенду без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ штраф у розмірі 10% (десять відсотків)від суми орендної плати.

9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність:

- у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАТОРУ предмету договору нараховується пеня в розмірі 5% (п’ять відсотків) від його вартості за кожен день прострочення.

10. Інші умови

10.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ та ОРЕНДАТОР взаємно підтверджують один одному, що невиконання взятих на себе за договором зобов'язань тягне правові наслідки, передбачені чинним законодавством.

10.2 Питання, не урегульовані у цьому договорі, вирішуються відповідно до чинного цивільного законодавства.

10.3. Витрати, пов'язані з нотаріальним оформленням несе ОРЕНДАТОР.

10.4. ОРЕНДАТОР несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна предмету договору перед ОРЕНДОДАВЦЕМ в розмірі експертної оцінки вартості предмету договору .

10.5. Учасники правочину домовились, що вживуть всіх заходів до розв'язання спорів і урегулювання розбіжностей, які можуть виникнути із договору чи в зв'язку з ним (в тому числі й ті, що можуть стосуватися тлумачення договору), шляхом переговорів і, при необхідності, — з укладенням угоди про це, яка буде посвідчена нотаріально. Обов'язковому нотаріальному посвідченню підлягають також угоди про внесення будь-яких інших змін чи доповнень до договору.

10.6.Розірвання даного договору в односторонньому порядку не допускається крім випадків коли одна із сторін порушує умови цього договору на протязі одного місяця після трьох письмових попереджень.

10.7. Цей договір підлягає державній реєстрації.

10.8. Про зміст прав та обов'язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст. ст. 215—236, 319, 759—786, 793—797 Цивільний процесуальний кодекс України ), зокрема, про необхідність державної реєстрації цього договору відповідно до вимог ст. 794 Цивільного кодексу нам, СТОРОНАМ, нотаріусом роз'яснено.

Цей договір оренди нежитлового приміщення складено в трьох примірниках, один із яких призначається для зберігання у нотаріуса, а інші призначаються сторонам.

Реквізити сторін:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАТОР

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:_____________________________________________________________

ОРЕНДАТОР:____________________________________________________________________

rss